اعضاء

  • آرش بنازاده (رئیس هیئت مدیره)
  • جواد کریمی (نائب رئیس هیئت مدیره )
  • سید حسین موسوی (مدیر عامل و عضو هیئت مدیره)